Kom med svartelistene

Om lovfestede rettigheter og overgrep begått av offentlig ansatte mot innbyggere de skal betjene.

– – –

Lovfestede rettigheter og plikter hjelper ikke når saksbehandleren i offentlig sektor ikke kan regelverket. Selvfølgelig kan regelverk av og til oppfattes som vanskelig, uoversiktlig og fullt av juridiske tolkninger som en saksbehandler ikke har kompetanse til å forstå. Det skal imidlertid aldri være noe forsvar for at offentlige saksbehandlere ikke prøver å skaffe seg kunnskap om hvilke regler de har å følge og hvordan disse skal forstås.

(Oppdatert: Personvern er også rettigheter. VG: Du blottlegges av det offentlige.)

Det er en grunn til at rettsapparatet har makt til å veie kolliderende hensyn mot hverandre. Det blir feil når ukyndige saksbehandlere skal bli «dommere».

Enkelte opplever også at saksbehandlere presser dem til å droppe rettigheter. Dette er utslag av den makt saksbehandlere har. Kanskje på tide å stramme inn pliktene og noe skjønnsmakt? (Eventuelt gjøre noe av saksbehandlernes skjønnsbruk overprøvbar av andre instanser, noe den ikke er i dag.)

Det er veldig bra at saksbehandlere kontakter andre, for eksempel brukernes interesseorganisasjoner for å få kunnskap. Dessverre kan noen oppleve at saksbehandleres egen stolthet og forvaltningens innebygde «bedrevitenhet» hindrer at de åpenbarer hva de ikke vet. Og dermed hindrer at de søker ekstern hjelp. Derfor bør de som tross alt innser sine egne begrensninger, og aktivt prøver å gjøre noe med det, heller oppmuntres og roses enn å oppleve det som at de henges ut til spott og spe.

Interesseorganisasjonene burde kanskje heller gi en «stjerne i boka» til de kommuner og statlige kontorer som ber dem om hjelp. Så får heller de som avsløres i feil uten å ha prøvd å innhente hjelp fra brukerorganisasjonene oppleve den kanskje ubehagelige delen av medias oppmerksomhet? Selv om interesseorganisasjonene kjemper en kamp rettet mot lovgiverne (rikspolitikerne) så er det mye viktigere å bevisstgjøre og oppdra de som praktiserer regelverket, i kommuner og etater.

Frontlinjebyråkratene, de saksbehandlerne som brukeren vanligvis kommer i kontakt med, har mye juridisk makt i offentlig sektor. De trenger ikke nødvendigvis å ha juridisk kompetanse for å forvalte den juridiske makten. Dessverre resulterer det i problemer for mange brukere.

Dersom saksbehandlingsfeil, feil lovanvendelse og rettighetsbrudd hadde blitt «straffet»  på en eller annen måte, kunne det være en motivasjon for ellers veldig omdømmeorienterte kommuneledere/etatsledere til å gjøre noe med det. Uten konsekvenser for dem selv, er det lettere å nedprioritere slikt.

Man kan se tester av alle slag når det gjelder for eksempel private tjenesteleverandører. Det finnes muligheter for å gjøre lignende for kommuner/etater også, mye basert på allerede foreliggende offentlig informasjon.

 • Noen eksempler: Fylkesmennenes tilsynsrapporter fra kommunene, Helsetilsynets rapporter, domstolsavgjørelser, saker til Sivilombudsmannen, Riksrevisjonens rapporter om statlige virksomheter, klagesaker til ulike nemder, pasientombudene, Statistisk sentralbyrå/KOSTRA med mer.
 • I tillegg kan den nye Offentleglova gi innsyn i anonymisert informasjon i enkeltsaker, nærmere avgrensede utvalg av lignende saker, og man kan be kommuner og etater lage og gi deg egen statistikk mv.

Interesseorganisasjonene har kanskje også gjort seg noen erfaringer?

Hvis interesseorganisasjoner eller media for eksempel lager en offentlig oversikt der kommuner/etater får minuspoenger i forhold til andel brudd/feil, vil man kanskje se at flere får lyst til å gi brukerne det de har krav på? (Brudd i forhold til antall saker/behandlinger.)

Noen kaller det benchmarking. Det er mange ledere og politikere gjerne for. Kaller man det derimot svartelister så vil de ikke vite av det, og i alle fall ikke havne der.

[polldaddy poll=3258128]

Flere innlegg om forvaltning, makt og ansvar:

Mest lest på Norske forhold siste tre dager, pr 25. mai.

 1. Her er svindleren.
 2. Grenseløse foreldre.
 3. «Drep de som fornærmer Islam».
 4. Står opp for barn og barnebarn.
 5. Slipper lettere unna.

Bloggurat

Blogglisten

Twingly BlogRank

Mer:

TV 2 må få honnør for å løfte frem dette temaet, selv om TV-seere flest gir blaffen i viktige samfunnsspørsmål og heller vil underholdes, underholdes og underholdes … inntil den urettferdigheten de tidligere ikke har brydd seg om kanskje rammer dem selv. Da vil de at media skal ta saken. …men hva om de fleste ikke bryr seg da heller?

«…det som er galt er at man etter hvert har blitt veldig ensidig fokusert på økonomikontroll. Det finnes ingen tilsvarende effektiv kontroll med at de tjenestene som gis oppfyller de kravene som lovgiver forventer«, sier jusprofessor Jan Fridthjof Bernt til TV 2 Nyhetene.

Artikler om rettigheter og rettighetsbrudd/lovbrudd i offentlig sektor:

VG: Vil kreve vandelsattester i omsorgsyrker.

TV 2: Kommuneansatt Nav-medarbeider mistenkt for underslag av klientmidler. TV 2: Tilbudet ved lokalsykehus i Helse Midt-Norge reduseres. TV 2: Sa fra om feilutbetaling og har prøvd å tilbakebetale i to år, men fikk ikke svar fra NAV før de i brev beskylder ham for trygdemisbruk.  TV 2: Rødgrønt kutt rammer svake elever.  TV 2: Må vente i årevis på slankeoperasjon. TV 2: Politisk opprør mot lovbrudd. TV 2: Hjerterå behandling av døende multihandikappet barn. TV 2: Autistiske Andreas ødelagt av et sviktende hjelpeapparat. TV 2: Hjertesyke Elliot er en kasteball i hjelpeapparatet. TV 2: Nettmøte om rettigheter. TV 2: Høyesterettsavgjørelse: «Huleboer» kan tvangsvaskes. VG: Funksjonshemmede Sander (7) er den eneste på skolen som må bli hjemme. VG: Eldre får ikke stå opp. (Pleietrengendes rettigheter gjelder under streiken også. Oppfordrer alle berørte til å klage til pasientombudet.) VG: Stortingsvedtak åpner for at flere får se mappa si hos Politiets Sikkerhetstjeneste, PST. VG: Strøm-Erichsen overrasket over forslag om «helsehavarikommisjon». VG: Høyre og KrF ber om «havarikommisjon» for helsetabber. VG: Pleier anklaget for seksuelle overgrep mot eldre i kommunal pleie. VG: 5-åring måtte faste i 28 timer i operasjonskø.

26 tanker om “Kom med svartelistene

 1. Tenk om de som innser at de er en belastning for samfunnet hadde tatt seg selv av dage. Den dagen jeg selv er forkrøplet, udugelig og har så kraftig forringet livskvalitet.. ja da tar jeg korteste vei ut…

 2. Hør her: Når det gjelder Andreas som har Autisme, så er det foreldrenes ansvar å skaffe ham en jobb, ikke skolens eller kommunens!

 3. Dere er vel klar over at barns rett til hjelp ikke blir dekket via Rikstrygdeverket, med mindre det er snakk om helsehjelp fra autoriserte helsearbeidere eller helseinstistusjoner.

  http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2009/nou-2009-22/3/2.html?id=589120

  ”For barneverntiltak deles de økonomiske utgiftene mellom staten og kommunene, men tiltak på grunn av funksjonsnedsettelse er et rent kommunalt ansvar etter sosialtjenesteloven og/eller kommunehelsetjenesteloven.”

  Kommunene er ikke i stand til å forvalte folks rettigheter. All sykdom og utgifter i forbindelse med sykdom må forvaltes av helsevesenet.

  De institusjonene Barnevernet driver blir ikke finansiert av Rikstrygdeverket, og det er kommunene som må betale for opphold i slike institusjoner.

  Men, om oppholdet skyldes omsorgssvikt, slipper kommunene unna med en mindre egenandel.

  Grådige kommuner konstruerer «omsorgssvikt» for å spare kommunebudsjettet, og påfører barn og familier ubotelig skade.

  Barn er rettsløse i dette landet.

   • Barnevernets institusjoner tilbyr ikke helsehjelp, er ikke drevet av helsepersonell og burde egentlig stenges ned øyeblikkelig i hht kvakksalverloven.

    Alle barn må sikres nødvendlig helsehjelp i hjemlige omgivelser. For å få til dette må Staten ta det finansielle ansvaret.

    Det er en skandale at syke barn ikke får helsehjelp i det politikerne liker å omtale som «verdens beste land å bo i»!

 4. Ville du jobbet som hjelpepleier for denne mannen(husk at dette også innebærer MYE kroppskontakt som ikke har noe med vasking å gjøre)?
  Ville du greidd, som hjelpepleier eller privatperson, å være innen 10 meters radius av denne mannen i mer enn 10 minutter ?

  Og hva om han hadde fått medhold i retten ? Det ville vært et tap for enkeltindividets rett til selvråderett over egen arbeidsplass. Du har å finne deg i å utføre de mest ekstreme oppgaver.

  Når jeg benytter ordene “ekstreme oppgaver” kan jeg bare anbefale deg en times samvær med mannen for en dypere forståelse.

  Tenkte meg det ja…..

  • Nei, men her angriper du kanskje feil person?

   Min link til «tvangsvaskesaken» ligger i andre avsnitt, som her siteres: Det er en grunn til at rettsapparatet har makt til å veie kolliderende hensyn mot hverandre. Det blir feil når ukyndige saksbehandlere skal bli “dommere”.

   Mitt poeng var altså å vise at hans rettigheter i dette ekstreme tilfellet må veies opp mot andre hensyn, noe Høyesterett har gjort. Viser også til annen kommentarer om dette lenger nede i debatten.

   Hva resten av innlegget angår, så dreier det seg om de mange som ikke får oppfylt sine rettigheter av forvaltningen uten at forvaltningen har rettslig medhold eller lovhjemmel, om du ser den viktige forskjellen.

   «Tvangsvaskesaken» var over grensen for hvor langt rettighetene til selvbestemmelse gjelder. De mange andre sakene gjelder de som har udiskutable lovfestede rettigheter som ikke innfris.

 5. Hvis han absolutt ikke vil vaskes eller stelles kan han bare gå ut (alternativt trilles ut) i skogen for å dø der. Hensynsløshet er greit nok det, men slike folk får holde seg unna andre.

 6. typisk norsk! alle er møkkete. lær derle vaske rompa etter å dreti,dere har mye å lære av utlendimger

  • Så lenge han klarte seg selv, var dette ikke noe problem for andre. Da han ble pleietrengende måtte hans rett til å ikke vaske seg veies mot andre relevante hensyn. Hans rett slutter der andres rett trer inn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *